ഇന്ന് 102 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍: ആകെ 740

Share

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 102 പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്. 3 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. നിലവില്‍ ആകെ 740 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *